Life Long Learning

Partnern

partner_FUEV

FUEN – Federal Union of European Nationalities

FUEV –  föderalistik uunjuun faan a europeesk manerhaiden

At föderalistik uunjuun faan a europeesk manerhaiden (FUEV) as a taagferian faan dön  europeesk autochtuun manerhaiden. A FUEV wurd 1949 grünjlaanjen an fertrat muar üüs 90 organisatjuunen faan europeesk manerhaiden ütj auer 30 europeesk lunen.

Efter hör satsung an a charta faan a autochtuun, natsjonool manerhaiden saat a FUEV ham iin för det bewaarin an stipin faan a  identitäät, spriak, kultüür, rochten an traditjuun faan  europeesk manerhaiden. A FUEV fertrat a intresen faan a  europeesk manerhaiden üüb regjonool, natsjonool an fööraal uk europeesk ebene an as spreecht för a manerhaiden bi internatajonool organisatjuunen, an fööraal uk bi a EU an a Europariad üüs uk bi a UNO an a OSZE.

At bewaarin faan a spriakelk manigfualighaid an at aktiif stipin faan a spriaken naamt en graten dial faan det werk faan a FUEV iin, huarbi at uk am natgin faan manerhaidspriaken gungt. At mual diarbi as at enwikling faan en kohärent spriakpolitiik, huar regjonool- an manerhaidspriaken mä iinbünjen san. A FUEV as en künjig organisatjuun uun a berik faan spriakpolitiik an at bewaarin faan a spriakelk manigfualighaid.

Kontakt

FUEN / FUEV
Federal Union of European Nationalities
Föderalistische Union Europäischer Volksgruppen

Schiffbrücke 41
D-24939 Flensburg
Germany

Tel.: +49 461 128 55
Fax: +49 461 180 70 9

Email: info@fuen.org
Internet: www.fuen.org
Facebook: www.facebook.com/FUEN.FUEV.UFCE

 

 

partner_JEV

 

JEV –  at jong lidj faan dön europeesk manerhaiden 

At jong lidj faan dön europeesk manerhaiden (JEV) as en neetwerk faan 40 jöögelsorganisatjuunen faan dön europeesk autochtuun natajonool manerhaiden. A JEV saat ham för dön intresen faan a manerhaiden iin; uun a fokus faan’t werk stäänt diarbi at jong lidj faan a europeesk manerhaiden. Tup mä dön lasmaat-organisatsjuunen streewet a JEV det apbauen faan laben neetwerk faan jöögelsorganisatjuunen faan aal dön manerhaiden uun en multikultüürel an maningspriaket Eurooa uun.

Hoodmual faan JEV as at bewaarin an enwikling faan kultüür, spriak, identitäät an rochten faan dön autochtuun natsjonool manerhaiden. Oner a slogan “Living diversity“ – Vielfalt leben“ saat ham a JEV för’t aprochthualen faan spriakelk an kultüürel manigfualighaid faan Europa an för’t dialnemen uun en europeesk zivil-seelskap iin, wat üüb a grünj faan tolerans, likhaid, manigfualighaid an muarspriakethaid an saner diskriminiaring apbaud.

En swaarpunkt stelt diarbi at werk mä jong lidj diar. Dön diarütj enstenen kontakten an at weden am manigfualighaid an probleemen faan kultüüren, skel dön aktiwiteeten faan a jong lidj stipe an jo so uun a laag fu, üüs afkoot för a aanj an dön europeesk manerhaiden  aptutreeden.

Kontakt
YEN – JEV
Jugend Europäischer Volksgruppen
Youth of European Nationalities

Postfach 640228
D-10048 Berlin
Germany

E-Mail: office@yeni.org
Internet: www.yeni.org
Facebook: www.facebook.com/yeni.org

 

 


partner_WITAJ

Domowina / WITAJ-spriaksentrum

A Domowina as en politisch ünufhängigen an aanjstendigen ferbant faan a sorben an det taag-organisatsjuun faan dön sorbisk ferianer uun a Ober- an Niederlausitz. Hi fertrat dön intresen faan’t sorbisk folk an werket fööraal uun’t sorbisk siidlingsregjuun uun Brandenburg an Sachsen.

Sant at grünjleien uun’t juar 1912 saat ham a Domowina för’t bewaarin, enwikling, stipin an spriaden faan a spriak, kultüür an a traditsjuunen faan’t sorbisk folk iin. Hi ferianigt an stipet üüs taag-organisatsjuun a sorben an dön sorbisk ferianer uun jar werk an fertrat jar intresen jinauer a öfentlikhaid, a parlamenten an institutsjuunen an jinauer a ferwaltingen faan a komuunen, kreisen, lunen an a bund, an üüb internatsjonool niveau.

At witaj-spriaksentrum wurd 2001 üüs aanj ufdialing faan aDomowina – Bund Lausitzer Sorben e. V. grünjlaanjen an hee san sat uun Bautzen/Budyšin. Uun Cottbus/Chośebuz jaft at en ufdialing , wat för a Niederlausitz tustendig as.

Det wurd witaj bedüüdet gudai/welkimen.

At witaj-spriaksentrum as diarför diar, aktiwiteeten tu’t bewaarin an tu’t spriaden faan a sorbisk spriak tu enwiklin. Diarbi stäänt det laben an autentisk fermadlin faan a sorbisk spriak uun jongensguarder an skuulen uun a föörgrünj. De woksenenonerracht wurd üüb de een eeg troch spriakkursen mögelk maaget an üüb de öler eeg troch widjerbiljing faan pädagoogen an skuulmäästern.

För aal dönen, wat sorbisk liar, stelt at spriaksentrum modern an atraktiif liarmateriool tu ferfeeging an organisiaret spriakprojekten mä laben karakter. Det witaj-spriaksentrum dee üübtu noch det jongenstidjskraft „Płomjo“ an det skuulmäästertidjskraft „Serbska šula“ ütj.

Kontakt


Domowina − Federation of Lusatian Sorbs e. V.
WITAJ-Language Centre Bautzen

Postplatz 3
02625 Bautzen
Germany

Tel.: 03591 / 550 400
Fax: 03591 / 550 375

E-Mail: witaj-bautzen@sorben.com
Internet: www.witaj-sprachzentrum.de
Facebook: www.facebook.com/domowina.witajsprachzentrum

 

 

partner_vog

Syneupedia VoG (Synergies for European Pedagogy)

Det tjiisk manerhaid uun Belgien (DG) as en ünufhängig an temelk souverän werkin manerhaid, wat uun det föderaal struktüür faan Belgien iinbünjen as. 

SYNEUPEDIA VoG as en ferianigung faan skuulmäästern ütj ferskeelig europeesk lunen, wat al erfolgrik uun en rä europeesk projekten faan jar institutsjuunen mäwerket haa. Det mual faan SYNEUPEDIA as biljings-initiatiifen an projekten tu promotin an publikatsjuunen uun a EU tu beraamin. Det ferianigung bestäänt ütj enkelt persuunen, ferianen, stiftingen, instituutsjuunen an onernemen.

Kontakt
Syneupedia VoG

Asteneter Straße 61
B-4711 Walhorn
Belgium

E-Mail: geonickuppens@hotmail.com

 

 

partner_wachstumszentrum

Regjuun Süüddenemark mä det waaks-sentrum – erfolg för det tjiisk-deensk regjuun

 

Tu det regjuun Süüddenemark uun Denmark hiart a süüden faan Nuurderjütlun, de nuurderial faan Sölerjütlun, at eilun Fünen an at hoodsteed Vejle. Det hauptapgoow faan a regjuun Sölerdenemark as at sünjhaidsweesen. Üübtu as det regjuun för det regjonool enwikling an a tjiisk-deensk kooperatjuun feruunswurdelk. Uun Süüddenemark lewe 1,8 miljuun lidj, sowat en traaden diarfaan kön tjiisk an deensk. De regjuun Süüddenemark as a gratst arbeitsgeber uun a regjuun mä 25.000 uunsteld lidj.

 

De regjuun Süüddenemark as projektfeerer faan „waaks-sentrum  erfolg för det deensk-tjiisk regjuun“. Det waaks-sentrum skal diartu bidreeg, det ham de lunsdial Sleeswik  regjuun Süüddenemark faan en grensregjuun tu en waaks-regjuun enwikelt. Det skal uun trii projekt-skreder föörham gung.

 

Uun det leit-projekt as at loket aal dön wichtig aktöören ütj a hial regjuun Süüddenemark-Sleeswik-K.E.R.N. tuptufun, am dön föördialen an stark sidjen faan det grensregjuun düütelk an bekäänd tu maagin. Det projekt waaks-sentrum, wat bit a 31.12.2013 leept, wurt stipet ütj dön medeln faan a europeesk fond för regjonool enwikling.

 

Kontakt


Wachstumszentrum
Vækstcentret

Plantagevej 4
DK-6330 Padborg
Denmark

Tel.: +45 73 67 41 26

E-Mail: info@vaekstcentret.eu
Internet: www.wachstumszentrum.eu