Life Long Learning

Partneři

partner_FUEV

FUEN – Federální unie evropských národností

Federální unie evropských národností (FUEN) je zastřešujícím sdružením evropských autochtonních menšin. FUEN byla založena roku 1949 a zastupuje více než 90 organizací evropských menšin z více než 30 evropských zemí.

Podle jejích stanov a charty autochtonních, národních menšin se FUEN zasazuje o udržování a podporu identity, jazyka, kultury, práv a osobitosti evropských menšin. FUEN zastupuje zájmy evropských menšin / národních skupin na regionální, národní a především na evropské úrovni a je mluvčí menšin u mezinárodních organizací, obzvláště u Evropské unie a Rady Evropy a také u OSN a OBSE.

Udržování jazykové rozmanitosti a aktivní podpora jazyků za užití jazyků menšin je těžištěm práce FUEN. Cílem je rozvoj koherentní jazykové politiky zapojením regionálních jazyků a jazyků menšin. FUEN je zkušená organizace v oblasti jazykové politiky a udržování jazykové rozmanitosti.

 

Kontakt

FUEN
Federal Union of European Nationalities
Federální unie evropských národností

 

Schiffbrücke 41
D-24939 Flensburg
Německo

Tel.: +49 461 128 55
Fax: +49 461 180 70 9

Email: info@fuen.org
Internet: www.fuen.org
Facebook: www.facebook.com/FUEN.FUEV.UFCE

 

 

partner_JEV

MENS – Mládež evropských národních skupin 

Hlavním cílem MENS je udržování a rozvoj kultury, jazyka, identity a práv autochtonních, národních menšin. Se sloganem “Living diversity – žít rozmanitostí“ se MENS zasazuje za udržování jazykové a kulturní rozmanitosti Evropy a za aktivní spoluúčast v evropské občanské společnosti, která staví na hodnotách jako tolerance, rovnost, rozmanitost a vícejazyčnost a také nediskriminace.Mládež evropských národních skupin (MENS) je sítí 40 organizací mládeže z evropských autochtonních národních menšin. MENS se angažuje v záležitostech menšin; ve středu zájmu přitom stojí mládež a potomci evropských menšin. Společně s jejich členskými organizacemi se MENS snaží o budování dynamické a aktivní sítě mládežnických organizací všech menšin v multikulturní a vícejazyčné Evropě.

Zvláštní oblast představuje práce s mládeží a mladými dospělými. Získané kontakty a znalost rozmanitosti a problémů kultur mají podporovat aktivitu mládeže a dát jí možnost sebevědomě vystupovat jako vyslanci vlastní a evropské menšiny.
Kontakt

YEN – MENS
Youth of European Nationalities
Mládež evropských národních skupin

 

Postfach 640228
D-10048 Berlin
Německo

E-Mail: office@yeni.org
Internet: www.yeni.org
Facebook: www.facebook.com/yeni.org

 

 

partner_WITAJ

Domowina / Jazykové centrum WITAJ

Domowina je politicky nezávislý a samostatný svaz lužických Srbů a zastřešující organizace lužickosrbských spolků Horní a Dolní Lužice. Zastupuje zájmy lužickosrbského národa a působí převážně na území Braniborska a Svobodného státu Sasko v oblasti osídlené lužickými Srby.

Od jejího založení v roce 1912 se Domowina zasazuje o udržování, rozvoj, podporu a rozšiřování jazyka, kultury a tradic lužickosrbského národa. Jako zastřešující organizace sjednocuje a podporuje lužické Srby a lužickosrbské spolky v jejich práci a zastupuje jejich zájmy na veřejnosti, vůči parlamentům a institucím a správním jednotkám na komunální, krajské, spolkové, státní i mezinárodní úrovni.

Jazykové centrum WITAJ bylo založeno v roce 2001 jako samostatné oddělení v rámci spolku Domowina – Spolek lužických Srbů. Své sídlo má jazykové centrum v Bautzen/Budyšin. V Cottbus/Chośebuz se nachází oddělení zodpovědné za Dolní Lužici.

Slovo witaj znamená Ahoj / Vítejte.

Úkolem jazykového centra WITAJ je rozvoj aktivit pro zachování a rozšiřování hornolužické a dolnolužické srbštiny. V popředí přitom stojí živé und autentické zprostředkování lužické srbštiny v mateřských školkách a školách. Vzdělávání dospělých umožňují jazykové kurzy a další vzdělávání výchovného personálu, budoucích vychovatelů a učitelů.

Pro všechny, kdo se učí lužické srbštině, poskytuje jazykové centrum moderní a atraktivní učební pomůcky a organizuje jazykové projekty s charakterem zážitkové pedagogiky. Jazykové centrum WITAJ je mimo jiné vydavatelem dětského časopisu „Płomjo“ a učitelského časopisu „Serbska šula“ („Lužickosrbská škola“).

 

Kontakt

Domowina – Zwjazk Łužiskich Serbow z.t. – Bund Lausitzer Sorben e. V.
Rěčny centrum WITAJ-Sprachzentrum Bautzen/Budyšin

Postplatz 2
02625 Bautzen/Budyšin
Německo

Tel.: +493591 / 550 400
Fax: +493591 / 550 375

E-Mail: witaj-bautzen@sorben.com
Internet: www.witaj-sprachzentrum.de
Facebook: www.facebook.com/domowina.witajsprachzentrum

 

 

 

partner_vog

SYNEUPEDIA VoG (Synergie pro Evropskou Pedagogiku VoG) 

 

Německymluvící společenství (krátce DG) tvoří nezávislou a samostatně působící společnost, která je jako jednotka členského státu zahrnuta do federálních struktur Belgie.

 

SYNEUPEDIA VoG je sdružení zkušených učitelů z různých evropských členských států, kteří již úspěšně spolupracovali v různých evropských projektech a institucích. Cílem SYNEUPEDIA je propagovat vzdělávací iniciativy a projekty a připravovat publikace Evropské unie. Sdružení se skládá z jednotlivců, spolků, nadací, institucí a podniků.

 

 

 

Kontakt

 


Syneupedia VoG

Asteneter Straße 61
B-4711 Walhorn
Belgie

E-Mail: geonickuppens@hotmail.com

 

 

partner_wachstumszentrum

Region Jižní Dánsko s Centrem růstu – úspěch pro německo-dánský region

Region Jižní Dánsko v Dánsku zabírá jih Severního Jutska (severně od řeky Kongeå), severní část Jižního Jutska (jižně od Kongeå) a ostrov Fünen, hlavní město je Vejle. Hlavním úkolem regionu Jižní Dánsko je zdravotnictví. Kromě toho je region zodpovědný za regionální rozvoj a přeshraniční německo-dánskou kooperaci. Jižní Dánsko má 1,18 mil. obyvatel;  přibližně třetina obyvatel regionu umí německy nebo dánsky. Region Jižní Dánsko je největší zaměstnavatel regionu se zhruba 25.000 zaměstnanci.

Region Jižní Dánsko je vedoucím partnerem projektu „Centrum růstu – úspěch pro německo-dánský region“. Centrum růstu má přispět k tomu, aby se region Severní Šlesvicko-Holštýnsko – region Jižní Dánsko proměnily z příhraničního regionu na centrum růstu. Toby mělo proběhnout ve třech projektových fázích.

V inovativním projektu se podařilo sjednotit všechny důležité aktéry z celého regionu Jižní Dánsko-Šlesvicko-K.E.R.N. za účelem vyprofilování a zviditelnění silných stránek příhraničního regionu. Projekt Centrum růstu, který probíhá do 31.12.2013, je podporován z prostředků Evropského fondu pro regionální rozvoj.

 

Kontakt

Vækstcentret
Wachstumszentrum

Plantagevej 4
DK-6330 Padborg
Dánsko

Tel.: +45 73 67 41 26

E-Mail: info@vaekstcentret.eu
Internet: www.wachstumszentrum.eu