Life Long Learning

Partners

partner_FUEV

FUEN – Federal Union of European Nationalities

Federal Union of European Nationalities (FUEN) er paraplyorganisation for de europæiske autoktone mindretal. FUEN blev grundlagt i 1949 og repræsenterer over 90 organisationer med forbindelse til de europæiske mindretal i over 30 europæiske lande.

Ifølge FUEN’s vedtægter og charteret for de autoktone, nationale mindretal kæmper FUEN for bevarelse og fremme af de europæiske mindretals identitet, sprog, kultur, rettigheder og egenart. FUEN repræsenterer de europæiske mindretals/befolkningsgruppers interesser på regionalt, nationalt og navnlig europæisk plan og er mindretallenes talerør hos de internationale organisationer, især hos Den Europæiske Union og Europarådet samt hos FN og OSCE.

Fokusområdet for FUEN’s engagement er bevarelsen af den sproglige mangfoldighed og en aktiv sprogstøtte gennem brug af mindretalssprog. Målet er at udvikle en kohærent sprogpolitik under inddragelse af regionale og mindretalssprog. FUEN er en erfaren organisation på området sprogpolitik og bevarelse af den sproglige mangfoldighed.

Contact
FUEN / FUEV
Federal Union of European Nationalities
Föderalistische Union Europäischer Volksgruppen

Schiffbrücke 41
D-24939 Flensburg
Germany

Tel.: +49 461 128 55
Fax: +49 461 180 70 9

Email: info@fuen.org
Internet: www.fuen.org
Facebook: www.facebook.com/FUEN.FUEV.UFCE

 

 

partner_JEV
YEN – de europæiske mindretals ungdomsorganisation

De europæiske mindretals ungdomsorganisation (YEN) er et netværk bestående af 40 ungdomsorganisationer fra de europæiske autoktone, nationale mindretal. YEN kæmper for mindretallenes behov, og deres fokusområde er de europæiske mindretals unge og børn. I samarbejde med medlemsorganisationerne ønsker YEN at opbygge et dynamisk og levende netværk af alle mindretals ungdomsorganisationer i et multikulturelt og flersproget Europa.

YEN’s centrale mål er at bevare og udvikle de autoktone, nationale mindretals kultur, sprog, identitet og rettigheder. Under sloganet “Living diversity“ arbejder YEN for at bevare den sproglige og kulturelle mangfoldighed i Europa og at deltage i et europæisk civilsamfund, som bygger på værdier såsom tolerance, ligestilling, mangfoldighed og flersprogethed samt ikke-forskelsbehandling.

Fokus ligger i den forbindelse navnlig på arbejdet med unge og unge voksne. De opståede kontakter og viden om mangfoldighed og kulturelle problemer skal fremme de unges aktivitetsniveau og sætte dem i stand til at agere som selvbevidste ambassadører for egne og europæiske mindretal.

Contact
YEN – JEV
Jugend Europäischer Volksgruppen
Youth of European Nationalities

Postfach 640228
D-10048 Berlin
Germany

E-Mail: office@yeni.org
Internet: www.yeni.org
Facebook: www.facebook.com/yeni.org

 

 


partner_WITAJDomowina / WITAJ-sprogcenter

Domowina er en politisk uafhængig og selvstændig sammenslutning af sorbere og paraplyorganisation for de sorbiske foreninger i Over- og Nederlausitz. Organisationen repræsenterer den sorbiske befolknings interesser og har navnlig sit virke i det sorbiske område i Brandenburg og fristaten Sachsen.

Siden grundlæggelsen i 1912 har Domowina kæmpet for bevarelsen, udviklingen, fremme og udbredelsen af den sorbiske befolknings sprog, kultur og traditioner. Domowina forener og understøtter som paraplyorganisation sorberne og de sorbiske foreninger i deres arbejde og repræsenterer deres interesser i offentligheden over for parlamenter og institutioner samt forvaltninger på kommunalt, regionalt, tværregionalt og nationalt samt internationalt niveau.
WITAJ-sprogcentret blev grundlagt i 2001 som en selvstændig afdeling af Domowina – Bund Lausitzer Sorben e. V.. Bautzen/Budyšin er hjemsted for sprogcentret. Den afdeling, der har ansvar for Nederlausitz, ligger i Cottbus/Chośebuz.
Ordet witaj betyder hallo / velkommen.
WITAJ-sprogcentret har til opgave at udvikle aktiviteter til bevarelse og udbredelse af det over- og nedersorbiske sprog. I den forbindelse ligger fokus på den levende og autentiske formidling af det sorbiske sprog i børnehaver og skoler. Der skabes muligheder for voksenundervisning og videreuddannelse for pædagoger, pædagogstuderende og lærere.
Sprogcentret stiller moderne og attraktive læringsmaterialer til rådighed for de sorbisklærende og arrangerer sprogprojekter med en oplevelsespædagogisk karakter. WITAJ-sprogcentret står derudover bag børnebladet „Płomjo“ og lærermagasinet „Serbska šula“ („sorbisk skole“).

Contact
Domowina − Federation of Lusatian Sorbs e. V.
WITAJ-Language Centre Bautzen

Postplatz 3
02625 Bautzen
Germany

Tel.: 03591 / 550 400
Fax: 03591 / 550 375

E-Mail: witaj-bautzen@sorben.com
Internet: www.witaj-sprachzentrum.de
Facebook: www.facebook.com/domowina.witajsprachzentrum

 

 

partner_vogSynergier for den europæiske pædagogik – SYNEUPEDIA VoG

Deutschsprachige Gemeinschaft (som forkortes DG) udgør et selvstændigt og suverænt organ, som er indlemmet som ledstatslig enhed i Belgiens føderale strukturer.

SYNEUPEDIA VoG er en sammenslutning af erfarne lærere fra forskellige europæiske medlemsstater, som har haft succes med forskellige europæiske projekter og institutioner. SYNEUPEDIA’s mål er at fremme uddannelsesinitiativer og projekter og at forberede publikationer for Den Europæiske Union. Sammenslutningen består af personer, foreninger, fonde, institutioner og virksomheder.

Contact
Syneupedia VoG

Asteneter Straße 61
B-4711 Walhorn
Belgium

E-Mail: geonickuppens@hotmail.com

 

 

partner_wachstumszentrumRegion Syddanmark og Vækstcentret – succes for den dansk-tyske region

Region Syddanmark dækker det sydlige Nordjylland (nord for Kongeåen), den nordlige del af Sydjylland (syd for Kongeåen) og Fyn, og regionens hovedstad ligger i Vejle. Region Syddanmarks fornemste opgave er sundhedsvæsnet. Derudover bærer regionen ansvaret for den regionale udvikling og det grænseoverskridende dansk-tyske samarbejde. Syddanmark tæller 1,18 millioner indbyggere, hvoraf omkring en tredjedel både kan dansk og tysk. Region Syddanmark er regionens største arbejdsgiver med ca. 25.000 medarbejdere.

Region Syddanmark er leadpartner for projektet „Vækstcentret – succes for den dansk-tyske region”. Vækstcentret skal bidrage til udviklingen af regionen i det nordlige Schleswig-Holstein – Region Syddanmark fra en grænseregion til en vækstregion. Dette skal ske i tre projektfaser.
Det er lykkedes dette fyrtårnsprojekt at forene alle de vigtige aktører i regionen Syddanmark-Schleswig-K.E.R.N. til en profilering og synliggørelse af regionens grænseoverskridende styrker. Projektet Vækstcentret, som løber indtil den 31.12.2013, støttes med midler fra Den Europæiske Fond for Regional Udvikling.

Contact
Wachstumszentrum
Vækstcentret

Plantagevej 4
DK-6330 Padborg
Denmark

Tel.: +45 73 67 41 26

E-Mail: info@vaekstcentret.eu
Internet: www.wachstumszentrum.eu