Life Long Learning

BRÂNWACHT

Thús yn ‘e regio, sterk yn Europa, 
rêding troch direkte ynset – de brânwacht!

De brânwacht rêdt minderheidstalen dy’t driigje út te stjerren (byg. it Noardfrysk), fjochtet foar meartaligens en is de „held“ fan it taalferskaat.

In brânwachter wurket letterlik en figuerlik mei fjoer. Hy set him folslein yn, meastal as frijwilliger, omdat er syn wurk docht út oertsjûging. Wy dogge ús wurk ek út oertsjûging: wy fine dat taalferskaat wichtich is en rêden en bewarre wurde moat. Brânwachters binne ek altyd sportyf, fit en aktyf en trúnje dy ek oan om yn aksje te kommen en om dy ek yn te setten foar kultureel ferskaat – bygelyks troch dyn bydrage te leverjen oan de 1 milj. hantekeningelist!

Aksje is it tsjinoerstelde fan ferfeling en dus is it dêrmei út mei de ientaligens. De brânwachter blust fjoer. Dat wol symboalysk sizze: hy lost konflikten op dy’t ûntsteane troch taalbarriêres. It blusmiddel is net wetter, mar taallearen. Hy helpt de minderheidstalen en ek dy, om yn dyn wurk meartaligens ta in foardiel te meitsjen. Foar in brânwacht is elk libben likefolle wurdich; foar ús is elke taal it wurdich om sprutsen te wurden; it is ús te rêden om de lykweardigens fan de minderheidstalen.