Life Long Learning

Promotas

De promotas, fol mei allerhande materiaal, snobbersguod en oare ferrassingen om it ûnderwerp taalferskaat hinne, is in ideaal kadootsje dat ús language diversity team altyd meinimt op reis.

Promotasche1Promotasche2Promotasche3