Life Long Learning

Produkten

It is nea te let… Brûk ús ferskaatkoffer!

Hjir fine jim in kar-út fan ús produkten en materiaal oer it ûnderwerp meartaligens en taalferskaat.

Enerzjydrankjes, sitkessens, aansichtkaarten, stikkers, T-shirts, ynformaasjemateriaal of snobbersguod – ús language diversity team is tarist foar allerhande manifestaasjes, aksjes en regio’s! Meartalich en mei provosearjende spreuken meitsje wy reklame foar taalferskaat, benammen foar regionale en minderheidstalen.

Jim kinne ús promoasje- en ûnderwiismateriaal downloade en/of by ús bestelle.

It binne foarbielden, dy’t jim sels oanpasse kinne oan de omstannichheden fan jim eigen regio en taal. Wy steane altyd iepen foar nije ideeën!

 

Produkteenergy drinkstasche und kissen1