Life Long Learning

Kennis

It is nea te let… Lear mear oer meartaligens en it taalferskaat fan Europa! 

Us kampanje basearret op deeglike kennispakketten oer de ûnderwerpen taal, taalferskaat en de foardielen fan meartaligens.

Freegje ús  taalferskaattrainer! – Hy helpt dy oan ynformaasje oer meartaligens en taalferskaat: oeral is wat oer te finen!

Neist ynsichtlike feite- en taalkaarten fynst ek ynformaasjemateriaal oer de talen fan Europa, taalpolityk, meartaligens by bern, folwoekseneûnderwiis en taalsertifisearring.