Life Long Learning

Taalkwis

Taalkwis

Mei de taalkwis kin de kennis fan skoalbern en folwoeksenen hifke wurde, mar ek harren assosjaasjefermogen.

De kwis is beskikber yn it Dútsk en yn it Sorbysk, yn twa ferskillende ferzjes. De maklike ferzje is foar bern en de wat dregere foar jongerein en folwoeksenen.

 

Sprachenquiz Kinder (Powerpoint)

Sprachenquiz Erwachsene (Powerpoint)

Sprachenquiz Kinder (Deutsch, PDF)

Sprachenquiz Kinder (Sorbisch, PDF)

Sprachenquiz (Deutsch, PDF)

Sprachenquiz (Sorbisch,PDF)