Life Long Learning

Skiednis

RML2future_logo

RML2future Netwurk foar meartaligens en taalferskaat yn Europa

De Europeeske bewustwurdingskampanje language diversity is fuortkommen út it wurk fan RML2future , it netwurk foar meartaligens en taalferskaat yn Europa. Dat netwurk hat as doel om meartaligens en taalferskaat yn it Europa fan de 21e ieu te stimulearjen. Mei finansjele stipe fan de Europeeske Kommisje is it netwurk yn trije jier tiid – fan 2009 oant 2012 – troch ferskillende partners yn hiel Europa opboud. It besiket om safolle mooglik regionale en minderheidstalen (RML) by syn aktiviteiten te belûken.

It is nedich om ta mear wurdearring te kommen foar regionale en minderheidstalen. Dêrta is de bewustwurdingskampanje language diversity opset, dy’t him mei help fan moderne ynformaasje- en kommunikaasjetechnology benammen rjochtet op de lju yn de regio’s sels.

It netwurk RML2future is dus it ramt en it fûnemint dêr’t language diversity út ûntstien is. It netwurk stipet ús kampanje troch de risseltaten fan dy trije jier wurk troch te dwaan oan it language diversity team. It netwurk RML2future hat yn gearwurking mei ferskillende partners konferinsjes en promoasjetoernees organisearre, promoasje- en ynformaasjemateriaal oer Europeeske meartaligens en taalferskaat ûntwikkele, en dokumintaasje, artikels en hantliedings publisearre. Dy binne allegear te finen yn it argyf op ús website.

It netwurk RML2future rjochtet him op ferskate mêden, lykas: iere meartaligens, taalsertifikaasje, folwoekseneûnderwiis, taalplenning en taalpolityk. Om safolle mooglik te profitearjen fan besteande regionale struktueren wurket it netwurk gear mei minsken út de praktyk, saakkundigen en bestjoerders, en siket it de nedige know-how op it mêd fan taalplanning en taalpolityk by de dielnimmers. It netwurk moat útgroeie ta in ekspertizesintrum op it mêd fan regionale en minderheidstalen en meartalige regio’s. RML2future is basearre op de mear as hûndert organisaasjes fan Europeeske autochtoane, nasjonale minderheden dy’t lid binne fan de FUEN (Federal Union of European Nationalities) en de YEN (Youth European Nationalities).

De doelen fan it netwurk:

  • It befoarderjen fan de Europeeske meartaligens,  troch te stimulearjen dat bern fan jongs ôf oan neist harren memmetaal op syn minst twa oare talen leare, en dat minsken libbenslang de foarkommende regionale minderheidstalen brûke en leare kinne.
  • Behâld fan it taalferskaat yn Europa en foaral fan de bedrige minderheidstalen troch it fergrutsjen fan it oansjen en de erkenning fan dy talen, benammen yn it ramt fan Europeeske meartaligens.
  • It benutsjen fan regionale ûnderwiisstruktueren yn gearwurking mei minsken út de ûnderwiispraktyk, saakkundigen en bestjoerders, en it skeppen fan taalfreonlike omstannichheden yn de Europeeske regio’s, ek wat de minderheidstalen oangiet.
  • It bydragen  ta it ûntwikkeljen en ynfieren fan in Europeeske taalpolityk, ek wat de minderheidstalen oangiet, en it breed ynsetten fan de risseltaten fan it netwurk yn de oanbelangjende sektoaren.
  • It opsetten fan in profesjoneel netwurk om de doelstellings yn de praktyk te bringen en om djippere Europeeske gearwurking te befoarderjen, benammen ûnder taalûnderwizers en taalynstituten fan minderheidstalen.

Link nei de partners fan RML2future