Life Long Learning

Stikkers

De stikker mei de slogan „It is nea te let… Ientaligens is te genêzen!“  is by ús aksjes altyd wakker populêr. We hawwe dizze provosearjende slogan al yn 43 talen oerset.

De stikker fersterket it selsbewustwêzen fan sprekkers fan minderheidstalen en freget omtinken foar alle talen. Benammen by meartalige eveneminten is it spannend foar de dielnimmers om út in hiele steapel stikkers syn of har eigen taal te sykjen, of om samar ien te krijen en te besykjen om út te finen hokker taal oft dat is.

We binne altyd wiis mei  oersettings yn noch mear talen, dus stjoer ús in mail ast dyn eigen taal noch mist. De stikkers binne te bestellen foar eveneminten, kampanjes ensafh., yn safolle talen ast mar wolst, of se kinne kinne ek download wurde.

Aufkleber A7 daenischAufkleber A7 deutschAufkleber A7 englischAufkleber A7 estnischAufkleber A7 kroatischAufkleber A7 niedersorbischAufkleber A7 nordfriesischAufkleber A7 obersorbischAufkleber A7 raetoromanischAufkleber A7 russischAufkleber A7 slowenischAufkleber A7 ungarischAufkleber A7 walisischRomanesOccitan - OkzitanischLithuanian - LitauischLadin - Ladinisch