Life Long Learning

Kaart fan de Europeeske talen

Taalfamyljes yn Europa

Dizze kaart kin brûkt wurde as yllustraasjemateriaal, benammen foar skoalbern. De  kaart is digitaal te bestellen yn in hegere resolúsje en kin yn oare talen oerset wurde.

Map of the languages of Europe