Life Long Learning

Argyf

De Europeeske bewustwurdingskampanje language diversity is fuortkommen út it wurk van RML2future – it netwurk foar meartaligens en taalferskaat yn Europa.

De Europeeske bewustwurdingskampanje language diversity is fuortkommen út it wurk van
It netwurk RML2future wie fan 2009 oant 2012 aktyf yn guon regio’s en op Europeesk nivo, mei as doel om besteande krêften en struktueren te benutsjen en te bondeljen. It netwurk befoarderet taalferskaat troch de risseltaten fan dy trije jier beskikber te stellen.
Dokumintaasje oer de wichtichste projekten en manifestaasjes fan it netwurk RML2future von 2009 oant 2012 fine jo hjir: