Life Long Learning

Sitkessentsjes

Fanwege de grutte  ynspanning dy’t bytiden nedich is om taalferskaat te rêden, moatst dy út en troch efkes deljaan en bytenke foardatst wer yn aksje komme kinst. Of miskien wolst der ris efkes noflik foar sitten gean om in taal te learen.  Dan is it language diversity kessen krekt watst nedich hast, mei de folgjende provosearjende oproppen:

1) Rěč no serbsce! Powědaj ga serbski! (Praat mar Sorbysk!)

2) Jadnorěcnosć dajo se wugójś! Jednorěčnosć je lěkujomna! (It is nea te let… Ientaligens is te genêzen!)

Fansels kinne dy spreuken ek yn oare talen oerset wurde. Mail ús mar!

 

Sitzkissen_ÜbersichtSitzkissen-sSitzkissen2-s
Sitzkissen