Life Long Learning

Kampanjes

It is nea te let… wy befoarderje en rêde it taalferskaat!

Grutte manifestaasjes, wikenlange kampanjes of eveneminten fan ien dei – wy besykje der altyd by te wêzen as it giet oer meartaligens en taalferskaat yn Europa.

Wy litte gjin gelegenheid foarbygean om minsken bewust te meitsjen fan it taalferskaat yn Europa. Dêrom binne we altyd op syk nei partners en eveneminten dy’t ús doelen yn harren projekt yntegrearje wolle. We komme ek graach nei JIM ta!

We hawwe û.o. meidien oan de Europeeske Dei fan de Talen yn Bautzen/Budyšin (Lausitz) en oan it Peaskekongres fan de YEN (Youth European Nationalities) yn Grou.

Wat wy te bieden ha:

  • altyd wille mei ús language diversity team!
  • nocht oan talen
  • coole meartalige aktiviteiten
  • help en advys by eveneminten

Nijsgjirrich wurden? Klik op de links om mear te witten te kommen oer ús kampanjes en aktiviteiten.