Life Long Learning

Partnerzy

partner_FUEV

FUEN – Federacyjna Unia Narodowości Europejskich 

Federacyjna Unia Narodowości Europejskich (FUEN) jest organizacją zrzeszającą europejskie mniejszości narodowe. FUEN powstała w 1949 roku i reprezentuje ponad 90 organizacji europejskich mniejszości narodowych z ponad 30 krajów europejskich.

Zgodnie ze swoim statutem i Kartą europejskich autochtonicznych mniejszości narodowych, FUEN angażuje się na rzecz zachowania i wspierania tożsamości, języka, kultury, praw i tradycji europejskich mniejszości. FUEN reprezentuje interesy mniejszości narodowych/grup etnicznych na szczeblu regionalnym, krajowym i europejskim oraz jest rzecznikiem mniejszości narodowych w organizacjach międzynarodowych, szczególnie w Unii Europejskiej, w Radzie Europy oraz także w ONZ i OBWE.

Istotą pracy FUEN jest zachowanie różnorodności językowej oraz wspieranie obecności i używania języków mniejszości narodowych. Jej celem jest rozwój spójnej polityki językowej, która bierze pod uwagę potrzeby języków regionalnych i mniejszości językowych. Federacyjna Unia Narodowości Europejskich jest doświadczoną organizacją w zakresie polityki językowej i zachowania różnorodności językowej.

 

Kontakt

FUEN / FUEV
Federacyjna Unia Narodowości Europejskich
Federal Union of European Nationalities
Föderalistische Union Europäischer Volksgruppen

Schiffbrücke 41
D-24939 Flensburg
Niemcy

Tel.: +49 461 128 55
Fax: +49 461 180 70 9

Email: info@fuen.org
Internet: www.fuen.org
Facebook: www.facebook.com/FUEN.FUEV.UFCE

 

 

partner_JEV

YEN – Organizacja Młodzieżowa Europejskich Narodowości  

Organizacja Młodzieżowa Europejskich Narodowości (YEN) jest siecią zrzeszającą 40 organizacji młodzieżowych europejskich autochtonicznych mniejszości narodowych w Europie. YEN pracuje na rzecz interesów mniejszości narodowych, ale jej głównym celem jest zaangażowanie młodzieży i kolejnych pokoleń europejskich mniejszości narodowych. Razem z organizacjami, wchodzącymi w jej skład, YEN dąży do budowy dynamicznej sieci organizacji młodzieżowych wszystkich mniejszości narodowych w wielokulturowej i wielojęzycznej Europie.

Głównym jej celem jest zachowanie i rozwój kultury, języka, tożsamości i praw autochtonicznych mniejszości narodowych. Pod hasłem „Living diversity – Różnorodność żyje“ YEN upomina się o zachowanie językowej i kulturowej różnorodności Europy i udziału grup, które reprezentuje, w europejskim społeczeństwie obywatelskim zbudowanym na wartościach tolerancji, różności, różnorodności, wielojęzyczności i niedyskryminacji.

Szczególny nacisk położony jest na pracę z młodzieżą i młodymi dorosłymi. Kontakty i wiedza o różnorodności i problemach kulturowych powinny wspierać aktywność młodzieży i umożliwić im świadome reprezentowanie swoich europejskich mniejszości narodowych.

Kontakt
YEN – JEV

Organizacja Młodzieżowa Europejskich Narodowości

Jugend Europäischer Volksgruppen
Youth of European Nationalities

Postfach 640228
D-10048 Berlin
Niemcy

E-Mail: office@yeni.org
Internet: www.yeni.org
Facebook: www.facebook.com/yeni.org

 

 

partner_WITAJDomowina / WITAJ-Sprachzentrum

Domowina jest politycznie niezależnym związkiem Serbów Łużyckich, naczelną organizacją wszystkich związków i stowarzyszeń serbołużyckiech. Reprezentuje ona naród Serbów Łużyckich i działa szczególnie na obszarze Landu Brandenburgii i Wolnego Kraju Saksonii.

Od czasu jej powstania w 1912 roku Domowina opowiada się za ochroną, rozwojem, wspieraniem i szerzeniem języka, kultury i tradycji Serbów Łużyckich. Jako organizacja nadrzędna, łączy i wspiera związki łużyckie oraz reprezentuje ich interesy na zewnątrz, czyli w parlamencie, instytucjach, administracji, na szczeblu lokalnym, powiatowym, federalnym oraz na arenie międzynarodowej.

WITAJ-Centrum jezykowe zostało założone w roku 2001, jako oddzielny oddział Dmowiny – Związku Serbów Łużyckich. Siedzibą Centrum językowego jest Budziszyn/Budyšin, natomiast w Chociebużu/Chośebuz jest oddział Łużyc Dolnych.

Zadaniem Centrum językowego-WITAJ jest rozwijanie działań na rzecz ochrony i upowszechniania języka górno- i dolnołużyckiego. Najważniejszym celem jest autentyczne stosowanie języka w przedszkolach i szkołach. Edukacja dorosłych jest możliwa poprzez kursy językowe oraz szkolenie obecnych i przyszłych pedagogów i nauczycieli.

Dla wszystkich chcących uczyć się języka łużyckiego Centrum językowe udostępnia nowoczesne i atrakcyjne materiały dydaktyczne oraz organizuje projekty językowe oparte na nowoczesnych metodach nauczania. WITAJ jest różnież wydawcą czasopisma dla dzieci„Płomjo“ i czasopisma dla nauczycieli„Serbska šula“ („Szkoła łużycka”).

Kontakt

Domowina – Związek Serbów Łużyckic
WITAJ-Sprachzentrum Bautzen

Postplatz 3
02625 Bautzen/Budziszyn
Niemcy

Tel.: 03591 / 550 400
Fax: 03591 / 550 375

E-Mail: witaj-bautzen@sorben.com
Internet: www.witaj-sprachzentrum.de
Facebook: www.facebook.com/domowina.witajsprachzentrum

 

partner_vog

 

SYNEUPEDIA VoG –  Synergia dla europejskiej pedagogiki 

Niemieckojęzyczna wspólnota (skrót DG) jest niezależnym i suwerennym podmiotem, który w dużej mierze włączony jest w struktury federalne Belgii.

SYNEUPEDIA VoG jest związkiem doświadczonych nauczycieli z różnych europejskich państw członkowskich, którzy pracowali z powodzeniem w różnych europejskich projektach i instytucjach. Jej celem jest promowanie incjatyw i projektów edukacyjnych oraz przygotowywanie publikacji Unii Europejskiej. Związek SYNEUPEDIA tworzą osoby prywatne, stowarzyszenia, fundacje, instytucje i firmy.

 

Kontakt

Syneupedia VoG

Asteneter Straße 61
B-4711 Walhorn
Belgia

E-Mail: geonickuppens@hotmail.com

 

 

partner_wachstumszentrum

Region Danii Południowej z „Centrum Wzrostu” – sukces niemiecko-duńskiego regionu

 

Region Danii Południowej (Syddanmark) w Danii obejmuje południową część Jutlandu Północnego (na północ od rzeki Königsau), północną część Jutlandu Południowego (na południe od rzeki Königsau) i wyspę Fionię. Stolicą Syddanmark jest Vejle. Główną specjalizacją tego regionu jest opieka zdrowotna. Poza tym Syddanmark jest odpowiedzialny za rozwój regionalny oraz niemiecko-duńską współpracę transgraniczną. Region Danii Południowej zamieszkuje ok. 1,18 miliona mieszkańców, z których około jedna trzecia zna zarówno niemiecki jak i duński. Syddanmark jest największym pracodawcą w regionie, zatrudnia około 25.000 osób.

 

Region Danii Południowej jest głównym partnerem projektu „Centrum Wzrostu” – sukces niemiecko-duńskiego regionu. Zadaniem„Centrum Wzrostu” jest przekształcenie regionów

 

północnego Szlezwik-Holsztyn i Danii Południowej z regionu granicznego w region wzrostu. Realizacja tego zadania przebiega w trzech fazach. W fazie głównej udało się zjednoczyć wszystkie podmioty z regionu Szlezwik-Danii Południowej-K.E.R.N. w celu promowania transgranicznych zalet i siły regionu. Projekt „Centrum Wzrostu“, który trwa do 31 grudnia 2013 roku jest finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.
Kontakt

„Centrum Wzrostu“
Wachstumszentrum
Vækstcentret

Plantagevej 4
DK-6330 Padborg
Dania

Tel.: +45 73 67 41 26

E-Mail: info@vaekstcentret.eu
Internet: www.wachstumszentrum.eu