Life Long Learning

Štó smy

Doma we Łužicy, sylni w Europje, mnohostronscy w našich rěčach!

Language diversity je dwulětna europska kampanja, kotraž za wjacerěčnosć a rěčnu mnohotnosć sensibilizuje.

Mějo so po europskim zaměrje wjacerěčnosće – kóždy Eurojan měł nimo swojeje maćerneje rěče dwě dalšej rěči wobknježić – chcemy ludźi za nawuknjenje rěčow motiwować a wo lěpšinach wjacerěčnosće informować. Wosebje wažne nam je, připóznaće regionalnych a mjeńšinowych rěčow powyšić a z tym k zachowanju rěčneje mnohotnosće Europy přinošować.

W srjedźišću projekta stejitej wuwiće a poskitk po konteksće a zaměrowych skupinach specifiskich toolow a produktow za sensibilizowanje a posrědkowanje informacijow. Zepěramy so při tym na nowe wědomostne zwiski wo pozitiwnych efektach wjacerěčnosće.

Naš language diversity team podpěra ze swojej europskej kampanju sensibilizowanja wobstejace zarjadowanja z regionalnym, nadregionalnym a europskim wuskutkom ze sportoweho, kulturneho a młodźinskeho wobłuka.

Wosebje wužiwamy móžnosće socialnych syćow a socialnych kampanjow w interneće, a to předewšěm Facebook a YouTube.

Chcemy z tutymi stronami kóždeho zajimowaneho a kóždu zajimowanu přeprosyć, wjace wo temje wjacerěčnosć a rěčna mnohotnosć z wobkedźbowanjom regionalnych a mjeńšinowych rěčow zhonić.

Kampanja so spěchuje z podpěru Europskeje komisije (2012-2013).

Language diversity ma slědowace zaměry:

 • sensibilizować za wjacerěčnosć a nawuknjenje rěčow w europskim konteksće
 • kubłać wědomje za wjacerěčnosć a motiwować k tomu, rěče wuknyć
 • stworić pozitiwny image wjacerěčnosće a rěčneje mnohotnosće zapřijejo regionalnje
  eksistowace rěče, powyšić připóznaće europskeje hódnoty regionalnych a mjeńšinowych
  rěčow
 • wutworić rěčam přichilenu wokolinu a trajnje přinošować k zdźerženju a pozitiwnemu
  zwužitkowanju rěčneje mnohotnosće w Europje
 • přinošować k zjawnje spóznajomnej wjacerěčnosći a rěčnej mnohotnosći

language diversity banner