Life Long Learning

Partnerojo

partner_FUEVFUEN – Federalistiska unija europskich narodnych skupin

Federalistiska unija europskich narodnych skupin (FUEN) je třěšny zwjazk europskich awtochtonych mjeńšinow. FUEN załoži so w lěće 1949 a zastupuje wjace hač 90 organizacijow europskich mjeńšinow z wjace hač 30 europskich krajow.

Wotpowědnje swojim wustawkam a charće awtochtonych narodnych mjeńšinow zasadźuje so FUEN za zdźerženje a spěchowanje identity, rěče, kultury, prawow a wosebitosće europskich mjeńšinow. FUEN zastupuje zajimy europskich mjeńšinow / ludowych skupinow na regionalnej, narodnej a předewšěm na europskej runinje a je rěčnica mjeńšinow pola mjeńšinowych organizacijow, wosebje pola Europskeje unije a Europskeje rady kaž tež pola UNO a OSZE.

Zdźerženje rěčneje mnohotnosće a aktiwne rěčne spěchowanje z wužiwanjom mjeńšinowych rěčow je jedne ćežišćo angažementa FUEN. Zaměr je wuwiće koherentneje rěčneje politiki ze zapřijećom regionalnych a mjeńšinowych rěčow. FUEN je nazhonita organizacija we wobłuku rěčna politika a zdźerženje rěčneje mnohotnosće.

Kontakt
FUEN / FUEV
Federalistiska unija europskich narodnych skupin
Föderalistische Union Europäischer Volksgruppen

Schiffbrücke 41
D-24939 Flensburg
Deutschland

Tel.: +49 461 128 55
Fax: +49 461 180 70 9

Email: info@fuen.org
Internet: www.fuen.org
Facebook: www.facebook.com/FUEN.FUEV.UFCE

 

 

partner_JEVMENS – Młodźina europskich narodnych skupin

Młodźina europskich narodnych skupin (MENS) je syć 40 młodźinskich organizacijow europskich awtochtonych narodnych mjeńšinow. MENS zasadźuje so za naležnosće mjeńšinow; w srjedźišću angažementa steja při tym młodostni a dorost europskich mjeńšinow. Zhromadnje ze swojimi sobustawskimi organizacijemi prócuje so MENS wo natwar dynamiskeje a žiweje syće młodźinskich organizacijow wšěch mjeńšinow w multikulturelnej a mnohorěčnej Europje.

Hłowny zaměr MENS je zdźerženje a wuwiće kultury, rěče, identity a prawow awtochtonych narodnych mjeńšinow. Ze slogenom „Living diversity – mnohotnosć žiwi być“ zasadźuje so MENS za zdźerženje rěčneje a kulturneje mnohotnosće Europy a za wobdźělenje na europskej ciwilnej towaršnosći, kotraž natwarja na hódnoty kaž toleranca, jenakosć, mnohotnosć a wjacerěčnosć a je bjez diskriminacije.

Wosebite ćežišćo je dźěło z młodostnymi a młodymi dorosćenymi. Z toho rezultowace kontakty a wěda wo mnohotnosći a problemach kulturow maja aktiwitu młodostnych spěchować a jich wukmanić, sebjewědomje jako pósłancy swójskeje mjeńšiny a europskich mjeńšinow wustupować.

Kontakt
MENS / JEV
Młodźina europskich narodnych skupin
Jugend Europäischer Volksgruppen

Postfach 640228
D-10048 Berlin

E-Mail: office@yeni.org
Internet: www.yeni.org
Facebook: www.facebook.com/yeni.org

 

 

partner_WITAJDomowina / Rěčny centrum WITAJ

Domowina je politisce njewotwisny a samostatny zwjazk Serbow a třěšny zwjazk serbskich towarstwow Hornjeje a Delnjeje Łužicy. Je zastupowarka zajimow serbskeho luda a skutkuje předewšěm w serbskim sydlenskim teritoriju kraja Braniborskeje a Swobodneho stata Sakskeje.

Wot swojeho załoženja w lěće 1912 zasadźuje so Domowina za zdźerženje, wuwiće, spěchowanje a rozšěrjenje rěče, kultury a tradicijow serbskeho luda. Wona zjednoća a podpěra jako třěšna organizacija Serbow a serbske towarstwa w jich dźěle a zastupuje jich zajimy w zjawnosći, napřećo parlamentam, institucijam a zarjadnistwam na runinje komunow, wokrjesow, krajow a Zwjazka kaž tež na mjezynarodnej runinje.

Rěčny centrum WITAJ załoži so w lěće 2001 jako samostatny wotdźěl Domowiny – Zwjazka Łužiskich Serbow z. t.. Sydło rěčneho centruma je w Budyšinje. W Choćebuzu mamy za Delnju Łužicu zamołwity wotdźěl.

Rěčny centrum WITAJ ma nadawk, aktiwity k zdźerženju a k rozšěrjenju hornjo- a delnjoserbskeje rěče wuwiwać. Při tym steji žiwe a awtentiske sposrědkowanje serbskeju rěčow w pěstowarnjach a šulach na prěnim městnje. Kubłanje dorosćenych je móžne na jednej stronje přez rěčne kursy, na druhej stronje přez dalekubłanja kubłarkow/kubłarjow, kubłarskeho dorosta a wučerjow/wučerkow.

Za wšěch serbsce wuknjacych staja rěčny centrum moderne a atraktiwne wučbne srědki k dispoziciji a organizuje rěčne projekty z dožiwjenskopedagogiskim charakterom. Rěčny centrum WITAJ je nimo toho wudawaćel dźěćaceho časopisa „Płomjo“ a wučerskeho časopisa „Serbska šula“.

Kontakt
Domowina – Zwjazk Łužiskich Serbow z. t.
Rěčny centrum WITAJ Budyšin

Postplatz 3
02625 Bautzen

Tel.: 03591 / 550 400
Fax: 03591 / 550 375

E-Mail: witaj-bautzen@sorben.com
Internet: www.witaj-sprachzentrum.de
Facebook: www.facebook.com/domowina.witajsprachzentrum

 

 

partner_vogSynergije za europsku pedagogiku VoG – SYNEUPEDIA VoG

Němskorěčne zjednoćenstwo (němsce skrótka DG) je samostatne a w dalokej měrje wyšnostnje agěrowace zjednoćenstwo, kotrež je jako čłonskostatny cyłk zapřijaty do federalnych strukturow Belgiskeje.

SYNEUPEDIA VoG je zwjazk nazhonitych wučerjow ze wšelakich europskich sobustawskich statow, kotřiž su hižo wuspěšnje we wšelakich europskich projektach a institucijach sobu dźěłali. Zaměr SYNEUPEDIA je, kubłanske iniciatiwy a projekty promotować a publikacije Europskeje unije přihotować. Zwjazk wobsteji z indiwiduwow, towarstwow, załožbow, institucijow a předewzaćow.

Kontakt
Syneupedia VoG

Asteneter Straße 61
B-4711 Walhorn
Belgien

E-Mail: geonickuppens@hotmail.com

 

 

partner_wachstumszentrumRegion južna Danska z přirostowym centrumom – wuspěch za němsko-danski region

Region južneje Danskeje w Danskej wopřija juh sewjerneje Jütlandskeje (sewjernje Königsau), sewjerny dźěl južneje Jütlandskeje (južnje Königsau) a kupu Fünen; hłowne město je Vejle. Hłowny nadawk regiona južneje Danskeje je strowotnistwo. Dale je region za regionalne wuwiće a za hranicy překročacu němsko-dansku kooperaciju zamołwity. Južna Danska ma 1,18 milionow wobydlerjow; něhdźe třećina wobydlerjow regiona móže němsce a dansce. Region južna Danska je najwjetši dźěłodawar regiona z něhdźe 25 000 sobudźěłaćerjemi.

Region južna Danska je wodźacy partner projekta „Centrum přirosta– wuspěch za němsko-danski region“. Centrum přirosta ma k tomu přinošować, zo so region sewjerna Schleswigsko-Holsteinska – region južna Danska wot hraničneho regiona k přirostowemu regionej wuwije. To ma so stać w třoch projektnych fazach.

W tutym wusahowacym projekće je so poradźiło, wšěch wažnych akterow z cyłeho regiona južna Danska-Schleswigska-K.E.R.N. za profilowanje a pokazanje hranicy překročacych sylnosćow regiona zjednoćić. Projekt centrum přirosta, kiž běži hač do 31.12.2013, spěchuje so ze srědkow Europskeho fonda za regionalne wuwiće.

Kontakt
Wachstumszentrum
Vækstcentret

Plantagevej 4
DK-6330 Padborg
Dänemark

Tel.: +45 73 67 41 26

E-Mail: info@vaekstcentret.eu
Internet: www.wachstumszentrum.eu