Life Long Learning

Archiw

Europska kampanja sensibilizowanja language diversity je so wuwiła z dźěła RML2future – syće za wjacerěčnosć a rěčnu mnohotnosć w Europje.
Syć RML2future angažowaše so 2009-2012 we wuzwolenych regionach a na europskej runinje ze zaměrom, eksistowace potenciale wužiwać a nowe zjednoćeć. Syć podpěra language diversity, z tym zo staji wuslědki z tutych třoch lět k dispoziciji.

Dokumentaciju najwažnišich projektnych zetkanjow a zarjadowanjow syće RML2future wot 2009 do 2012 namakaće tu (w němskej rěči):